REGULAMIN BASENU W KOŃSKICH UL. WARSZAWSKA 38 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

2021-03-13 | admin | #aktualnosci

REGULAMIN

BASENU W KOŃSKICH 
ul. WARSZAWSKA 38 
w OKRESIE EPIDEMII COVID-19


AKTUALNY REŻIM SANITARNY:  75% OBŁOŻENIA OBIEKTUZarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
ul. kpt. Stoińskiego 3
26 – 200 Końskie
tel. 41 – 372 – 41 – 01
e – mail: zosir.konskie@gmail.com

REGULAMIN BASENU W KOŃSKICH UL. WARSZAWSKA 38 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

   1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się do odwołania „REGULAMIN BASENU W KOŃSKICH UL. WARSZAWSKA 38 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem pływalni Covid-19” , który obowiązuje wszystkich użytkowników basenu.

  2. Przed wejściem na teren basenu należy zapoznać się z obowiązującymi regulaminami:
– niniejszym Regulaminem pływalni Covid-19,
– Regulaminem PŁYWALNI w KOŃSKICH, w reżimie sanitarnym
   Regulaminy dostępne są: na stronie www, mediach społecznościowych, w wyznaczonych miejscach holu basenu.

  3. Wejście na teren basenu oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich wymienionych w punkcie 2 regulaminach.

  4. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

  5. Na terenie hali basenowej w jednocześnie może przebywać maksymalnie 30 osób.

  6. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m (dotyczy: niecki basenu wraz z torami, strefy natrysków, szatni, strefy suszenia włosów i zmiany obuwia, stanowisk przy kasach i przy punkcie obsługi klienta, toalet, holu głównego i wszelkich ciągów komunikacyjnych).

  7. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.  

  8. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.

  9. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia dla Klientów. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku basenowego pozostają otwarte.

10. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiekcie reguluje Kodeks Cywilny.

11. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu ogólnie przyjętych
i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych.

12. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone
i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach. 


13. Każdy użytkownik basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się.
Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek
w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

14.  Przy kasie w kierunku wejścia na basen oraz wyjścia z basenu może znajdować się po jednej osobie z każdej strony
(z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi, małżeństw). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

15.  Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).

16.  W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

17.  Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.

18.  Na basenie użytkownicy mają obowiązek pływać z zachowaniem dystansu 1,5 m. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu obiektu w tym zakresie.

19.  Zabrania się gromadzenia na niecce basenowej zarówno w wodzie jak i poza nią.

20.  Zabrania się wnoszenia i korzystania na basenie z jakiegokolwiek sprzętu wodnego i pływackiego.

21.  Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu basenowego, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.

22.  Zarządca Basenu w Końskich zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do przeczytania aktualnych komunikatów (grafików) dotyczących rezerwacji torów na basenie sportowym czy basenu w części rekreacyjnej.  

23. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel kasjerski wznowi sprzedaż.

24. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 grudnia 2020r, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


DYREKTOR
Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
ZBIGNIEW STAŃCZYK


Przeczytaj także
PŁYWALNIA CZYNNA
poniedziałek - piątek: 8.oo - 21.45
sobota, niedziela: 10.oo - 21.45

Czytaj dalej

REGULAMINY KORZYSTANIA z urządzeń PŁYWALNI MIEJSKIEJ w Końskich

Czytaj dalej

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

Czytaj dalej

TKN24
Inicjatywa dla dzieci
na Pływalni Miejskiej

Czytaj dalej

TKN24
Inteligentny system basenowy,
nowa strona www

Czytaj dalej