Jesteś tutaj ≫ Oferty Pracy

Końskie, 19 grudnia 2018

INFORMACJA 

O WYNIKACH NABORU

na  wolne stanowisko urzędnicze w Pływalni Miejskiej w Końskich
adres siedziby Pływalnia Miejska w Końskich : 

26-200 Końskie, ul. Warszawska 38

SAMODZIELNY REFERENT
DO SPRAW KSIĘGOWO - KADROWYCH


Numer ewidencyjny naboru:                                  PM/598/2019
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:                  1 etat, pełny wymiar czasu pracy
Data publikacji informacji:                                      19.12.2018 r.


Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pani Renata Stępień zamieszkała Modliszewice , 26-200 Końskie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  wykazała,że posiada wiedzę oraz predyspozycje niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku samodzielnego referenta do spraw księgowo – kadrowych.


Końskie, 19 grudnia 2018

OGŁOSZENIE 

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTOR PŁYWALNI MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Pływalni Miejskiej w Końskich
adres siedziby: Pływalnia Miejska w Końskich ul. Warszawska 38:


SAMODZIELNY REFERENT
DO SPRAW KSIĘGOWO - KADROWYCH


Numer ewidencyjny naboru:                          PM/598/2018
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:          1 etat, pełny wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia:                            19.12.2018 r


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1) sporządzanie list płac w ustalonym terminie dla pracowników i zleceniobiorców.
2) sporządzanie umów cywilno - prawnych.
3) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac.
4) prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów płacowych, kadrowych i ZUS.
5) sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych.
6) prowadzenie spraw kadrowych – prowadzenie dokumentacji związanej z
zatrudniniem i zwalnianiem pracowników.
7) prowadzenie akt osobowych pracowników.
8) organizowanie i kontrola terminowości szkoleń BHP i badań lekarskich
9) sporządzanie harmonogramów pracy.
10) księgowanie dowodów bankowo - kasowych oraz sporządzanie dokumentów
księgowych.
11) ewidencja środków trwałych.
12) kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych ( faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w zakładzie
13) uzgadnianie obrotów i sald kont księgowych.
14) analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisów księgowych.
15) wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym.
16) przygotowywanie przelewów bankowych,
17) czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,
18) wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy.
19) sporządzanie i potwierdzanie sald z kontrahentami.
20) ewidencja oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat od należności
21) prowadzenie windykacji należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw
sądowo – komorniczych).
22) ewidencja i rozliczanie zaliczek i delegacji pracowniczych.
23) ewidencja druków ścisłego zarachowania.
24) prowadzenie sekretariatu.
25) pełnienie obowiązków kasjera.
26) prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników
27) przygotowywanie miesięcznych list obecności
28) kontrola wyjść pracowników w godzinach pracy
29) administrowanie danych osobowych (Administrator RODO)
-----------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

1) spełnienie wymagań dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r poz.1260
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek finanse)
6) minimum 3 lata pracy w księgowości,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
8) znajomość zagadnień związanych z prawem pracy, przepisów dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych, przepisów ZUS (ubezpieczenia społeczne, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego) - znajomość zagadnień dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników młodocianych
9) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
10) biegła znajomość obsługi komputera MS Office (Excel, Word), znajomość programów księgowych, płacowych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1) doświadczenie w pracy księgowo-kadrowej,
2) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: umiejętność komunikacji, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, dyskrecja, uczciwość, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole,
3) umiejętność interpretacji, analizy i stosowania przepisów prawna.
------------------------------------------------------------------------------------------

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca w siedzibie Pływalni,
3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
4) pomieszczenie biurowe usytuowane na piętrze budynku bez windy, bez podjazdu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pływalni Miejskiej w Końskich wynosi 8,8 %.
---------------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru  stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1998 r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych (Dz. U. 2017 r poz.894, z póź., zm.) wzór do pobrania poniżej,
2) list motywacyjny,19 grudnia
3) CV – życiorys,
4) kserokopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań wynikających z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych (wzór do pobrania poniżej),
7) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędniczej (wzór do pobrania poniżej)

KWESTIONAROIUSZ OSOBOWY.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf

OŚWIADCZENIA 2X.pdf
-----------------------------------------------

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA  DOKUMENTÓW.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie dopiskiem SAMODZIELNY REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWO KADROWYCH  
numer ewidencyjny naboru  PM/598/2018 - w terminie do dnia 04.01.2019 r do godz. 15:00     .

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
------------------------------------------------------------------

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

PŁYWALNIA MIEJSKA W KOŃSKICH
ul. Warszawska 38
26-200 Końskie
--------------------------------------------


DODATKOWE INFORMACJE.

Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru  zostanie upowszechniona przez Biuletyn Informacji Publicznej Pływalni Miejskiej w Końskich  www.plywalniakonskie.pl oraz na tablicy informacyjnej Pływalni.

Administratorem danych osobowych jest Pływalnia Miejska w Końskich reprezentowana przez Dyrektora Pływalni Miejskiej z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38, tel. 41 372 90 60
adres e-mail: amijas@plywalniakonskie.pl

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisk urzędnicze w Pływalni miejskiej w Końskich (do pobrania poniżej)

KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf


Ratownik

Pływalnia Miejska w Końskich przyjmie do pracy osobę na stanowisko ratownika w pełnym wymiarze godzin lub na umowę zlecenie.

Dobre warunki pracy.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod nr tel.: 41 372 90 60,  795 527 473 lub 882 907 941.

Informacje
Utworzono dnia: 2017-11-09 12:21:54
Podmiot udostępniający informację
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
ul. kpt. Stoińskiego 3 26 – 200 Końskie
tel: tel. 41–372–41–01
mail: zosir.konskie@gmail.com
Ostatnie zmiany
2019-01-22 14:59:33 | Andrzej Mijas | edycja