Jesteś tutaj ≫ Przetargi i zamówienia

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na

"Dostawę środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej"

pobierz/zobacz dokument >>>

Znak : PM /391/2019

Przedmiotem   zamówienia  jest: 
Dostawa środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej; w tym : 

  • grupa I – środki uzdatniania wody basenowej,                 
  • grupa II – środki służące do dezynfekcji i utrzymania czystości jacuzzi,    
  • grupa III – środki służące do utrzymania czystości i dezynfekcji na obiekcie.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną do 03.08.2019 na adres poczty elektronicznej: rstepien@plywalniakonskie.pl  tel. (0-41) 372 90-60

zobacz/pobierz dokument


WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin wykonania przedmiotowego zadania: od dnia 06.08.2019 r. do  05.08.2020 r.

2.  Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym”  
     załącznik nr 1    zobacz/pobierz dokument >>> 
     Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT )
     za wykonanie przedmiotowego zadania.

3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową

4.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
     załącznik nr 2   zobacz/pobierz dokument

5. Wykonawca do oferty winien załączyć kosztorys ofertowy
    stanowiący załącznik nr 1a do zaproszenia.  zobacz/pobierz dokument >>>

6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

  • Marian Gąszcz – Dyrektor, tel. 660 440 861 
  • Renata Stępień,   tel. 41 372 90 60,    516 210 236,    
    w godz. 7.30 – 15.30    pn. - pt.

Uwaga :

1.  Wszystkie środki winny posiadać atesty PZH, karty charakterystyki wraz z
     dopuszczeniem do zastosowania na pływalniach oraz decyzją Ministra Zdrowia
     – pozwolenie na obrót produktem biobójczym;
     załącznik nr 4   zobacz/pobierz dokument

2.  Dopuszcza się złożenie oferty na wybraną grupę.

3. Oferta w danej grupie musi być kompletna ( zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w danej grupie).    

4. Wykonawca powinien zapoznać się i zatwierdzić specyfikację warunków realizacji zamówienia; załącznik nr 3  zobacz/pobierz dokument >>>

5.  Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podst. Art. 24 ust. 1 i 2 oraz
     muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP;    
     załącznik nr 5    zobacz/pobierz dokument >>>

6.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą jakość towaru za najniższą cenę brutto.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 
„Dostawę środków czystości, dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej.”INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

„SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - KRIOKOMORY„


Zapytanie ofertowe znak : PM /302/2019

Informuję, że do siedziby Pływalni Miejskiej w Końskich wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Seba-Saun Sebastian Gołąb
25-204 Kielce, ul. Wojska Polskiego 200 B

Cena ofertowa : 20 100,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych)
---

Uzasadnienie wyboru :
wybrana oferta sprzedaży spełnia kryterium oceny oferty i wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


Dodano: 2019-05-30 | Andrzej MijasOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KRIOKOMORY


PŁYWALNIA MIEJSKA W KOŃSKICH
OGŁASZA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 

- KRIOKOMORY -


Nazwa i siedziba sprzedawcy:

PŁYWALNIA MIEJSKA w Końskich ul. Warszawska 38,  
26-200 Końskie  tel.:  (41) 372 90 60
------------------------------------------------

Oferty należy składać w biurze PM w Końskich
do dnia 4 czerwca 2019 r. do godz. 15.oo

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019  
"SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - KRIOKOMORY"


Otwarcie ofert nastąpi w PM w Końskich ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 15.15

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KRIOKOMORY
zobacz >>>

UMOWA 
SPRZEDAŻY KRIOKOMORY
zobacz >>>
OFERTA CENOWA 
NA SPRZEDAŻ 
KRIOKOMORY
zobacz >>>Dodano: 2019-05-30 | Andrzej MijasINFORMACJA
o wyborze oferty na
„Analizę wody basenowej
na Pływalni Miejskiej w Końskich”


Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Analizę wody basenowej na Pływalni Miejskiej w Końskich” w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe znak: PM/588/18

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Centrum badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny

Cena ofertowa: 12.934,68 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie wyboru:
wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Dodano: 2017-12-21 | Andrzej MijasZAPROSZENIE
do złożenia oferty na 
"Analizę wody basenowej na Pływalni Miejskiej w Końskich"

Przedmiotem zamówienia jest: badanie wody basenowej. w tym dojazdy, pobór próbek, wykonanie analiz i sprawozdań z badań.

Pełna specyfikacja oferty do pobrania.

Dodano: 2017-12-15 | Andrzej MijasZnak: PM/648/17                                                                  Końskie 13.12.2017 r.


ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty na  
„Analizę wody basenowej na Pływalni Miejskiej w Końskich”


Przedmiotem   zamówienia  jest: badanie wody basenowej, w tym : dojazdy, pobór próbek, wykonanie analiz i sprawozdań z badań
Oferty należy składać w biurze PM w Końskich do dnia  21.12.2017 r. do godz. 15.oo
Otwarcie ofert nastąpi w PM w Końskich ul. Warszawska 38 26-200 Końskie w dniu 21.12.2017 r. o godz. 15.15
-----------------------------------

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą    i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr  3/2017, na zadanie „Analiza wody basenowej na Pływalni Miejskiej w Końskich”.
Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres: zstys@plywalniakonskie.pl
-----------------------------------

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania:
    od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
2.  Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę  brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
załącznik nr 1 oferta cenowa.pdf
3.  Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową
4.  Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy(załącznik nr 2).
5. Wykonawca do oferty winien załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia
6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
    Pani Zofia Styś, kierownik PM w Końskich
    tel. 41 372 90 60, 795 527 473, w godz. 7.30 – 15.30 pn. - pt.
7. Do oferty należy załączyć :
    
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające profil działania Wykonawcy,
    - imienne upoważnienie osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
    - kserokopię aktualnego certyfikatu wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji na wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia, lub umowy
       na wykonywanie badań w certyfikowanym laboratorium
---------------------------------
Załączniki:
Załącznik nr 1 oferta cenowa.pdf
Projekt umowy.pdf
Indywidualna ocena wykonawcy.pdf

Dodano: 2017-12-13 | Andrzej MijasInformacje
Utworzono dnia: 2017-11-09 12:24:29
Podmiot udostępniający informację
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich
ul. kpt. Stoińskiego 3 26 – 200 Końskie
tel: tel. 41–372–41–01
mail: zosir.konskie@gmail.com
Ostatnie zmiany
2019-07-29 19:34:41 | Andrzej Mijas | edycja